چاپ خبر
دبیرستان دخترانه حضرت زهرا(س)(دوره اول) چهارشنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۱
حضور دانش آموزان در كلاس درس
حضورجدی دخترانمان درروزهای اندك باقیمانده سال تحصیلی در كلاس درس (نداشتن غیبت)تأثیرمستقیم درارتقای یادگیری ونمرات دانش آموزان دارد.
حضورجدی دخترانمان درروزهای اندك باقیمانده سال تحصیلی در كلاس درس (نداشتن غیبت)تأثیرمستقیم درارتقای یادگیری ونمرات دانش آموزان دارد.
انتهای پیام/.