تقدیر تشکر  
دانش آموز گرامی خانم زهراسلمان ماهینی کسب رتبه دوم ذرمسابقه داستان نویسی 
درسطح استان تهران رابه شما تبریک می گوییم.

دانش آموز گرامی خانم ساراپناهی کسب رتبه سوم درمسابقات پرتاب وزنه رادرسطح استان تهران به شما تبریک می گوییم.


دانش آموز گرامی مهتاحاجی محمدی کسب مقام درمسابقه مقاله نویسی درسطح مدارس منطقه سه رابه شماتبریک می گوییم.


دانش آموز گرامی مهساغفوری کسب مقام دوم درالمپیادریاضی وعلوم استان تهران رابه شما تبریک وتهنیت می گوییم.

دانش آموزعزیزخانم راضیه سلیمان بیگی بدینوسیله کسب مقام دوم مسابقه انشای نمازدرسطح مدارس منطقه را به شما تبریک وتهنیت میگوییم.

دانش آموزعزیزخانم راضیه سلیمان بیگی بدینوسیله کسب مقام اول مسابقه نهج البلاغه درسطح مدارس منطقه سه رابه شماتبریک وتهنیت می گوییم.

     
 
تفدیر تشکر  
دانش آموزگرامی خانم زهراموسوی،کسب مقام سوم رشته طراحی ونقاشی درسطح استان تهران(جشنواره سراسری فرهنگی وهنری)را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)

دانش آموزگرامی خانم زهراسلمان ماهینی،کسب مقام دوم رشته داستان نویسی درسطح استان تهران(جشنواره سراسری فرهنگی وهنری)را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)

دانش آموزگرامی خانم راضیه سلیمان بیگی،کسب مقام اول  مسابقه نهجالبلاغه ورتبه دوم انشای نماز،درسطح مدارس منطقه سه را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)

دانش آموزگرامی خانم سارا پناهی،کسب مقام سوم مسابقه پرتاب وزنه در سطح مدارس منطقه رادرمسابقات ورزشی به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)

دانش آموزگرامی خانم نازنین طاهری شادوراضیه سلیمان بیگی وآواربیع زاده ،کسب رتبه اول کتاب هدیه های آسمانی در المپیادپیشرفت تحصیلی  استان تهران را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)

دانش آموزگرامی خانمها:یاسمن عطاری نازنین زینال زاده،ستاره صالحی،کیمیااحمدیه،کسب رتبه ممتازدرالمپیادریاضیات سطح استان تهران را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)
دانش آموزگرامی خانم راضیه سلیمان بیگی،کسب کسب رتبه اول تاریخ،جغرافی،اجتماعی، استان تهران درالمپیادپیشرفت تحصیلی (مرحله دوم وسوم)را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)
دانش آموزگرامی خانم آواربیع زاده،کسب رتبه اول درس زبان انگلیسی رادرالمپیادپیشرفت تحصیلی (مرحله دوم)سطح استان تهران را به شماوخانواده محترمتان تبریک وتهنیت می گوییم.
                                کارکنان ودانش آموزان واولیاءمدرسه راهنمایی حضرت زهرا(س)
     
 
تفدیر تشکر  
دانش آموزان عزیز خانمها،پریساسادات پناهی-مهساغفوری-رومیناقاسم زاده

به ترتیب رتبه؛  ممتاز-رتبه سوم-رتبه ششم منطقه سه راتبریک وتهنیت می گوییم.

دانش آموز عزیز،ساراپناهی بدین وسیله کسب مقام سوم دومیدانی مدارس منطقه سه راتبریک وتهنیت می گوییم.

دانش آموز عزیزمهساغفوری ومهیاصمدی بدین وسیله کسب رتبه اول مسابقه علمی هوش را به شما تبریک وتهنیت می گوییم

دانش آموزان گرامی خانمها:سارارحمتی-مریم کوه افکن-ترگل روشن مهر-کسب رتبه دوم و
خانمها:الیکارضاقلی-هلال فردی-ملیکا حسن زاده-آتوسافیضی-یگانه احمدی-نیوشاشریعتی المیراسلطانی پناه-مریم شهیدزاده-زهراموسوی-مهتاب بیدل محمدی-رویاصفریان-کسب رتبه سوم مسابقه هوش درریاضی بین مدارس پایلوت راتبریک وتهنیت می گوییم.

دانش آموز گرامی خانم راضیه سلیمان بیگی رتبه اول المپیادعلمی (مرحله اول)درسطح مدرسه راتبریک وتهنیت میگوییم.

دانش آموزعزیزخانم ملینارسولی رتبه دوم وسوداشریفی رتبه سوم المپیادعلمی(مرحله اول)در سطح مدرسه را به شما تبریک وتهنیت می گوییم.

     
 
مسابقه جشنواره فناوری  
جهت كسب اطلاعات بیشتربرای شركت درمسابقه جشنواره فناوری واطلاعات به سایت زیر مراجعه فرمائید.
     
 
برنامه هفتگی مدرسه  
تربيت بدني.pdf
پایه اول:فصل اول از صفحه6الی 26راست قامت

پایه دوم:فصل دوم ازصفحه26الی40آشنایی با قوانین ومقررات ورزشی

پایه سوم:فصل سوم ازصفحه40الی53اشنایی باتندرستی وآمادگی جسمانی

 

     
 
تقدیر تشکر  
دانش آموزعزیزخانم زهراسادات موسوی بدینوسیله کسب مقام اول مسابقه طراحی ونقاشی درسطح مدارس منطقه سه ومقام دوم استان تهران رابه شما تبریک وتهنیت می گوییم.

دانش آموزعزیزخانم تیناصباغیان بدینوسیله کسب مقام اول کارت پستال درسطح مدارس منطقه سه رابه شما تبریک وتهنیت می گوییم.

دانش آموزعزیز ستاره صالحی بدینوسیله کسب مقام اول المپیادآغازین سال تحصیلی درسطح مدارس منطقه سه را تبریک وتهنیت می گوییم.

کسب رتبه اول جشنواره سرودمدرسه(جشنواره مدرسه عشق)درسطح تهران رتبه دوم جشنواره فرهنگی وهنری درسطح مدارس منطقه سه به کلیه همکاران عزیزووالدین گرامی تبریک میگوییم.

دانش آموزان گروه سرودمدرسه :
موژان گنج پرور-نشاط هاشمی-درسامهدی قلی خان-ژرفاملکی-هدیه سلطانی-زهراسبزواری-طنازرحیمی کیان-مهناحاجی محمدی-نداافژول-آنیتاادیب-آیلارحسین زاده-محیاوفایی-انیس خوشنواز-زهرارفیع نژاد-مهیاصمدی
دانش آموزان عزیزخانمها،درساقدسیان-یگانه احمدی-مبیناسیفی-زهراسبزواری-رومینابیک وردی-آرام گلشن نیا-ساراعلی مددی-فاطمه ساداتی-سوگندسیفی-رومیناقاسم زاده

بدینوسیله کسب مقام اول مسابقه فوتسال مدارس منطقه سه رابه شماتبریک می گوییم.