کادر اداری و اجرایی  


    نام ونام خانوادگی                              سمت


1- سرکارخانم میترا امیدوار                        مدیریت


2- سرکارخانم   ایمانی                         معاون آموزشی
3- سرکارخانم موذن                            معاون پرورشی

4- سرکارخانم ثابت قدم                       معاون اجرایی