کادر اداری و اجرایی  


نام ونام خانوادگی          سمت


1- سرکارخانم زهرا واعظی                مدیریت


2- سرکارخانم مهرانه  ایمانی         معاون آموزشی
3- سرکارخانم فیضی                     معاون پرورشی

4- سرکارخانم افسانه قربانی             معاون اجرایی