کادر اداری و اجرایی  


    نام ونام خانوادگی                              سمت


1- سرکارخانم زهرا واعظی                         مدیریت


2- سرکارخانم مهرانه  ایمانی                 معاون آموزشی
3- سرکارخانم موذنی                            معاون پرورشی

4- سرکارخانم افسانه قربانی                 معاون اجرایی