اهداف و برنامه ها  

1-آموزشی:    ارتقای سطح میانگین نمرات دانش آموزان درهرپایه تحصیلی،احداث آزمایشگاه وکارگاه به منظورتدریس عملی درکلاسها،تجهیزکلاسها به وسایل آموزشی،بخصوص کلاس درس الکترونیک.

2-پرورشی:   ارتقای سطح اعتقادات وباورهای مذهبی دانش آموزان،افزایش مشارکت دانش آموزان دراداره وفعالیتهای مدرسه،افزایش میزان مشارکت دانش اموزان،مسابقات والمپیادها،ارتقای سطح آموزش مسائل دینی واجتماعی وفرهنگی،بخصوص کلاسهای پرورشی وآموزش مهارتهای زندگی،احداث نمازخانه.