اخبار  
تقدیروتشكر
كسب رتبه اول جشنواره سرودمدرسه(جشنواره مدرسه عشق)

ارائه كارنامه نمرات مستمروالمپیاد

حضور دقیق وبدون غیبت دانش آموزان
باتوجه به ایام كوتاه باقیمانده سال تحصیلی ونقش موثرآن درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهشمنداست نسبت به حضوردقیق وبدون غیبت دخترمان دركلاس درس تا تاریخ 30/2/91نظارت مناسب بفرمائید.

برگزاری مسابقه خلاقیت وتفكر

برگزاری آزمون هماهنگ پیشرفت تحصیلی

برگزاری كلاس ریاضیات تقویتی

برگزاری كلاس ریاضیات پیشرفته كلاسهای سوم

اعلام ضوابط وشرایط آزمون ورودی دبیرستان های فرهنگ

   اعلام ضوابط وشرایط آزمون ورودی دبیرستانهای فرهنگ ازسوی آموزش وپرورش(قابل توجه دانش آموزان سوم راهنمایی)


حضور دانش آموزان در كلاس درس
حضورجدی دخترانمان درروزهای اندك باقیمانده سال تحصیلی در كلاس درس (نداشتن غیبت)تأثیرمستقیم درارتقای یادگیری ونمرات دانش آموزان دارد.

برنامه امتحانات فروردین ماه
از والدین گرامی خواهشمند است با توجه به تأثیرمستقیم نمرات مستمرماهانه درنمرات پایان سال(نوبت دوم)دانش آموزان،نسبت به حفظ آرامش منزل وبرنامه ریزی مناسب مطالعاتی وتلاش برای ارتقای یادگیری
مساعدت لازم رامبذول فرمائید.