16 اردیبهشت 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

9 اردیبهشت 1391

حضور دقیق وبدون غیبت دانش آموزان

باتوجه به ایام كوتاه باقیمانده سال تحصیلی ونقش موثرآن درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهشمنداست نسبت به حضوردقیق وبدون غیبت دخترمان دركلاس درس تا تاریخ 30/2/91نظارت مناسب بفرمائید.
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

3 اردیبهشت 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1